Replay Profs in Playgrounds tot leve¬ring over te gaan. ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING 1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat de gebruiker tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. in c.q. op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die uit het niet juist c.q. onvolledig zijn van deze gegevens kunnen voortvloeien. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 3. 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 4. Opdrachten worden altijd conform getekende overeenkomst uitgevoerd. Alle extra kosten, voortvloeiend uit onvoorzien meerwerk, worden volledig in rekening gebracht bij wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. ARTIKEL 7: EMBALLAGE, VERPAKKINGSKOSTEN, VOORRIJKOSTEN 1. Indien de bestelde zaken door de gebruiker aan de wederpartij worden geleverd in emballage die slechts voor eenmalig gebruik bestemd is, is de gebruiker gerechtigd voor deze emballage aan de wederpartij verpakkingskosten ten bedrage van 2% van de factuurwaarde van de bestelde zaken in rekening te brengen. 2. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd. 3. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een periode van uiterlijk 2 maanden na de leveringsdatum. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4. Bij Inspectie, advisering en montage door gebruiker is deze gerechtigd voorrijkosten aan wederpartij in rekening te brengen ten bedrage van € 75,00 per locatie. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5. Indien de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien het - ter beoordeling van de gebruiker - noodzakelijk mocht blijken, wordt deze emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen. 5. ARTIKEL 8: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta¬teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. 2. 3. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen. 4. 5. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. 6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 7. 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder¬partij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart. 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. 11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9. ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 2. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering. 4. 5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 6. A. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. B. 7. 8. 9. Reparaties en/of vervanging van onderdelen of toestellen die in gebreke zijn en niet binnen de geldende garantietermijn vallen zijn nimmer gratis en komen volledig voor rekening van wederpartij middels nacalculatie tenzij duidelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 10. vergoeding indien en voor zover: A. zaken door de wederpartij; B. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevoormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven. ARTIKEL 10: BETALING 1. 2. A. Betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 3. houten toestellen 347 Pagina 346

Pagina 348

Heeft u een onderwijsmagazine, digitaal bladeren of web gidsen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal bladerbaar maken.

catalogus 2017-2018


You need flash player to view this online publication